PÄÄVÄKÕRD   

VÕROKÕISI PÕLISRAHVAS
KUULUTAMINÕ

(otsusõ plaan)

Võrol 22. mahlakuu pääväl
2023. a

Mii’, Vana-Võromaa põlitsist kihlkunnõst (Harglõ, Kanepi, Karula, Põlva, Rõugõ, Räpinä, Urvastõ, Vahtsõliina) kokko tulnu’ iistkõnõlõja’ kuuluda, et mi olõ Vana-Võromaa ja tuuläbi Eesti põlinõ rahvas – võrokõsõ’.

Mi olõ Eesti Vabariigi kodanigu’ ni kinnüdä seo kuulutamisõga võrokõisi kimmäst ja perräjäämäldä’ hindämäärämise õigust kuunkõlan riikevaihõlidsõ põlitsidõ rahvidõ õigusõga.
Tukõn aoluulidsõ ja täämbädse ao riikevaihõlidsõ õigusõ ja kokkoleppide pääle, mi kuuluda:
1.  Mii’, võrokõsõ’, olõ põlinõ rahvas kuunkõlan järgmäidsi riikevaihõlidsõ põlitsidõ rahvidõ õigusõ alosdokumentega:
 

2.   Mii’, võrokõsõ,’ tiiä, et:

–  mi olõ Eesti Vabariigi põlinõ rahvas;

–  mi olõ tan elänü’ päält katõ tuhandõ aastaga;

–  mi olõ peri õdagumeresoomõ algkeele sisemaamurdidõ kõnõlõjidõ perrätulõjist, nii et võro kiil om üts vanõmbit õdagumeresoomõ kiili;

–  mi kiil, kultuur, elokeskkund ja eloviis omma’ ohon.

3. Mii’, võrokõsõ’, taha:

–  ellä’ edesi võrokõisi ku põlisrahva mõistlikku, alalõhoitjat ja luudusõhoitjat ello;

–  jäiä’ esi’hindäs, anda’ latsilõ elävähe edesi võro kiil ja kombõ’ ni hoita’ uma maa puhas ja elämisperine.

4. Mii’, võrokõsõ’, nõvva võrokõisi põlisrahva õigusõ tunnistamist ja tuust kinni’pidämist Eesti Vabariigi ja Vana-Võromaa umavalitsuisi puult. Tuu man mi taha tetä’ nii Eesti Vabariigi ku umavalitsuisiga hääd ja kimmäst kuuntüüd.

5. Võrokõisi hindämäärämise otsusõ tekk´ ni kinnüt´ Võrokõisi kongress, minkast võtt´ ossa rahvast egäst Vana-Võromaa kihlkunnast. Ossa võtt´ … saadikut. Kuulutamisõ puult oll´ …, vasta … ja puult võta-as … põlisrahva saadikut.

6. I Võrokõisi kongress valõ ja volit´ edespiten ummi asjo ajama, sh kõnõluisis Eesti Vabariigi ammõtligu tunnistusõ saamisõs võrokõisilõ ku põlisrahvalõ, ütetõistkümne liikmõga Võrokõisi kongressi vanõmbidõ kogo.

7. Võrokõisi kongressi vanõmbidõ kogo om ammõtin kooni’ järgmädse Võrokõisi kongressini, miä peetäs nelä aastaga peräst, vai ku vaia, sis varrampa.

8. Ku võrokõisi hindämäärämise tunnistamisõs om vaia muuta’ säädüisi, sis tulõ tuud tetä’.

DEKLARATSIOON VÕROKESTE
ENESEMÄÄRATLEMISEST PÕLISRAHVANA

(eelnõu)

Võrus 22. aprillil
2023. a

Meie, Vana-Võromaa põlistest kihelkondadest (Hargla, Kanepi, Karula, Põlva, Rõuge, Räpina, Urvaste, Vastseliina) kokku tulnud esindajad deklareerime, et oleme Vana-Võromaa ja seeläbi Eesti põlisrahvas – võrokesed.

Olles Eesti Vabariigi kodanikud, kuulutame me selle deklaratsiooniga võrokeste kui põlisrahva jätkuvat ja järjepidevat enesemääratlemisõigust kooskõlas rahvusvahelise põlisrahvaste õigusega.

Tuginedes ajaloolisele ja kaasaegsele rahvusvahelisele õigusele ja lepetele, deklareerime:

1. Meie, võrokesed, oleme põlisrahvas kooskõlas järgmiste rahvusvahelise põlisrahvaste õiguse alusdokumentidega:

(1)   Põlisrahvaste õiguste ÜRO deklaratsioon (13.09.2007)

2. Võrokestena me tõdeme:

–  oleme Eesti Vabariigi põlisrahvas;

–  oleme siin elanud üle kahe tuhande aasta;

–  põlvneme läänemeresoome algkeele sisemaamurrete rääkijate järeltulijatest, seega on võro keel üks vanemaid läänemeresoome keeli;

–  meie keel, kultuur, elukeskkond ja elulaad on ohustatud.

3. Võrokestena me tahame:

– elada jätkates võrokeste kui põlisrahva mõistlikku, alalhoidlikku, loodussäästlikku eluviisi;

–   jääda iseendaks, anda tulevastele põlvedele elavana edasi võru keel ja kombed ning hoida oma maa puhta ja elamisväärsena.

4. Võrokestena me nõuame võrokeste põlisrahva staatuse tunnustamist ja järgimist Eesti Vabariigi ja Vana-Võromaa kohalike omavalitsuste poolt. Seejuures soovime olla nii Eesti Vabariigile kui omavalitsustele heaks ja usaldusväärseks partneriks.

5. Võrokeste enesemääratlemise otsuse tegi ning kinnitas Võrokeste kongress, milles osales rahvast igast Vana-Võromaa kihelkonnast. Osales … saadikut. Manifesti poolt oli …, vastu … ja erapooletuks jäi … põlisrahva saadikut.

6. I Võrokeste kongress valis ja volitas oma esindajaks järgnevas asjaajamises, sh läbirääkimistes Eesti Vabariigi ametliku tunnustuse saamiseks põlisrahvana, üheteistkümne-liikmelise Võrokeste kongressi vanemate kogu.

7. Võrokeste kongressi vanemate kogu on ametis kuni järgmise Võrokeste kongressini, mis toimub nelja aasta pärast või vajadusel varem. 

8. Kui võrokeste enesemääramise tunnustamiseks on vaja muuta seadusi, siis tuleb seda teha.