PROTOKOLL  VANÕMBIDÕ KOGO  PILDIGALÕRII  MEEDIÄ  ETTEKANDÕ’  

UUDISSõ

23.04.24: I Võrokõisi Kongressi käräjä’ kokkovõtminõ

„Võro veri ei värise’, kuigi Võromaa süämen värisese’ aknõklaasi’,“ üteľ 20.04.2024 peetü Võrokõisi Kongressi Vanõmbidõ Kogo käräjide alostuskõnnõn päävanõmb Kauksi Ülle. „Põlist rahvast ei piä’ riik pelgämä, a pidänü’ kuuntüün põlidsõ rahvaga otsutama rahva maa pääle tettüisi sõahaŕotusallo kotsilõ.“
 

Tervütüsega üles astnu’ Võro liinapää Kõva Kalvi nimmaś Võro latsipääliina staatust, a parhilladsõl aol olõ-õi kimmäs, ku hulga inemiisi taht Võrol ja Võromaal ummi latsi üles kasvata’. Tuuperäst prooviti käräjil löüdä’ vastust küsümüsele, miä pidänü’ muutuma, et seo kandi latsil olnu’ tulõvik umal Võromaal.

„Rahvastiguregistrin või valli’ klingoni vai foiniikia keele imäkeeles, a võro kiilt valli’ ei saa’,“ tõi uman ettekandõn vällä asõpäävanõmb Kuuba Rainer. „Egä ammõtnik näütäs näpoga tõõsõ pääle ja ütles, et tan saa-ai midägi tetä’.“ Ka nimmaś Kuuba, et võro keele sais meediän om halvõmb ku kümme aastakka tagasi.

„Eesti Vabariik võinu’ peräkõrd tunnista’, et mi olõ põlinõ rahvas,“ pandsõ võrokõisi soovi sõnno sisse keeletiidläne Jüvä Sullõv. „Kuuntüüsoovi saadimi Vabariigi Valitsusõ kõigilõ ministriile, a vähägi sisulidsõmba vastusõ saimi’ õnnõ Haridus- ja Kultuuriministeeriümi käest. Ummõhtõ üteldi Kultuuriministeeriümi vastussõn, et Eestin ei olõ’ põlitsit rahvit. Nii et mii’ uma riik meid tunnista-ai.“

Niidumaa Maarika tekk´ ülekaehusõ aastaga ao joosul Nursipalu haŕotusala ümbre sündüst: „Nursipalun olõ-õi midägi valmis. Valitsusõ kõrraldus õkva ku lõi Nursipalu vahtsõ’ piiri’, a piir olõ-õi tegeligult paigan, omma’ õnnõ lubadu’ kimmä’ tegemise’, näütüses suurõ kaliibriga sõariista’ olõ-õi lubadu’. Natura hindamist tetäs, a tuud es olõs algusõn tett, ku paigapäälidse’ inemise’ es olõs nõudnu’. Võtta’ mõtsa maaha ilma keskkunnamõjjo hindamalda olõ-õi Euruupan lubat, es tohtnu’ ka Eestin olla’!“ Ummõhtõgi om 50 ha mõtsa joba maaha võet. Niidumaa nimmaś, et riiki saa-ai kaitsa’ puhta joogiviildä. „Müräuurminõ pidi oktoobrin valmis olõma, a pidi no’ tulõma viil main. Kaitsõministeeriüm püüd vastutust panda’ valdo pääle valdo üldplaneeringidõ kaudu. Et saasi’ perän üteldä’ – tii’ esi’ pannit naa’ piiri’.“

Vanembidõ kogo lõpõt’ kärajä’ märgotusõga, et tulõ saista’ tuu iist, et Võromaa luudus jäänü’ alalõ, kooli’ jäänü’ alalõ ja pandnu hinnäst tüüle võro keelen ja üten võro kultuuriga, et noorõ’ saanu’ haridusõ kodo lähkün ja olnu’ valmi’ mi uma maa hääs tüütämä, hoitõn mi maad, kiilt ni kombit.

Käräjäq lõpõť kontsõrt, kon võrokeelitside lukõga asti’ üles Rahmani Jan ja Elo, Ilvesse Aapo ni Kalkuna Mari.

Noilõ, kiä paiga pääle tulla’ saa-as, om tan käräjide väiku videokokkovõtõ’ (ülesvõtja Proosi Piitre): https://www.facebook.com/61557264453893/videos/440138441758030/
21.04.24: I Võrokõisi Kongressi käräjä’ – võro veri ei värise Vanõmbidõ Kogo kuts kõiki kullõma ni arotama, mis saison mi olõ aastak päält edimäst Võrokõisi Kongressi! Kõnõlõmi, kuis om edenü kongressi otsussidõ ello viimine, määndse’ omma’ arõngu’ Nursipalu küsümüsen ja miä saa edesi võro keelest, Vana-Võromaa kultuurist, hariduselost ni miä omma’ tulitsõmba’ teemä’, miä võro verd värisema võtta’ püüdvä’. Päält ettekandit ni kõnõlustsõõri tähüstämi kongressi aastapäivä kontsõrdiga, kon astva’ üles võro laulja’. Umast sõnavõtusoovist anna’ teedä’ aadrõsi pääle vorokongress@gmail.com Aoplaan
 • 11.30–12.00 Kogonõminõ, kirjäpandminõ, tervütüskohv.
 • 12.00–12.15 Alostus ja tervütüse’; ülekaehus Vanõmbidõ Kogo edimädse aastaga tüüst
 • 12.15–12.30 Kiil, haridus, meediä – Kuuba Rainer, Saarõ Hipp
 • 12.30–12.45 Põlisrahva staatus – Jüvä Sullõv
 • 12.45–13.00 Keskkund: Nursipalu arõngu’ – Niidumaa Maarika
 • 13.00–13.15 Ütidse’ tsihi’ Võromaa arõnduskeskusõga – Toodsi Tiit
 • 13.15–14.00 Sõnavõtu’ – kooni’ 5-minotilidsõs sõnavõtus piät hindä ette kirjä pandma
 • 14.00–14.20 Kohvivaih
 • 14.20–15.00 Arotusõtsõõr – vidä Raitari Inga
 • 15.00–15.05 Käräjide lõpõtus
 • 15.05–16.00 Kontsõrt: Kalkuna Mari, Rahmani Jan, Ilvese Aapo,
23.11.23: Võru Maakonna kodanikuühiskonna aasta teos 2023 tunnistõdi Võrokõisi Kongressi kokkukutsumine

23. novembril 2023 kutsõ Võromaa Arenduskeskus Obinitsa, vagivahtsõlõ Ilmaveere Keskustõ kokko ettevõtjide ja kodanikuühiskonna tegija’, et jagada tunnustusi. Edimäst kõrd oll pidolik sündmus ütine nii ettevõtjile kui kodanikuühiskonna iistvõtjile – nii saias ka umavahel inämp tutvas. Võromaa Arenduskeskusõlõ oll´ tulnu’ 76 taotlust, mille seest Võromaa Arenduskeskusõ juhatusõ liigõ Tootsi Tiit and üle tunnustuisi 13 kategoorian.

Suur oll rõõm Võro Kongressi Vanõmbide Kogol saia kutsõt tunnustussündmusõlõ. I Võrokõisi kongressi kokkukutsjid esindi’ Võro Kongressi päävanõmp Kauksi Ülle ja asõpäävanõmp Kuuba Rainer. Obinitsa aoluulidse vana kuul – kiriku vundamendile ehitivä sinnäkanti kodu rajanu Lauri Mäesepp ja Lenna Kuurma Ilmaveere keskusõ ja seo maakondlik sündmus oll edimäne sündmus vastvalminu majan. Kokko oll kutsut hulka Võro Maakonna tuntud ja vahtsid tegijid, pakuti muudsat süüki, ilma protsendildä juukõ ja kandlõmuusikat. 5 tundi läts kaien, laureaadõlõ ja nominendele plaksutan. Õdakut juhtsõ näütlejäkoolitusõga Mäesepä Lauri. Vahepalas esitivä nä Lennaga kolm laulu ni kõnõliva Ilmaveerele jõudmisest ja maja ehitämisest – pidäsivä tollõ ettevõtmist uljas ettevõtmises, millest õnnistusi vällä uijjo. Võrokõisi Kongressi tunnustõdi kodanikuühiskonna tegude hulgan ni anti avvunimetüs – Võro Maakonna kodanikuühiskonna aasta tego. I Võrokõisi kongressi kokkukutsmises tüüt väsümätült vähemalt 30 liikmõline Asutav Kogo uma puul aastat inne sündmusõ toimumist. Otsõmi võro kultuuri ja keele ni luudusõ saatusõ peräst süänd halutavid inemisi kõigist Vana-Võromaa kihlkundõst ja ka neid võro juuriga inemisi kiä mujjal eläse, a kodumaa iks süämen om. Valmistimi ette 3 eelnõud. 22. aprillil 2023 tull Kandlõ kultuurimsajja kokko 139 sdaadikut kiä’ esindiva’ vähemalt 2000 inemist. Võeti vasta 3 väega olulist otsust: Võrokõisi põlisrahvas kuulutamine, võro keele põlitses keeles kuulutamine ja luudusõ kuulutamine eläväs ni hoitmist vajavas kultuuri ja elu osas. Valiti 11 liikmõline Vanõmbide Kogo, miä nimet päävanõmpas Kauksi Ülle ja asõpäävanõmpas Kuuba Raineri. Õdagu vidäjä Mäesepä Lauri and kõrras sõna ja mi sai kinnitä, et Vanõmbide Kogo tüütäs otsusside ellu viimise nimel ni tege kuuhtüüd ni kohalikõ umavalitsuisi kui riigiasutuisiga. Tegutsõmi uma kulul ja mi olõ parteideülene ühendus. Võromaa hoitmise nimel tegevä umavaihel kõik kuuhtüüd. Aitjuma kõigilõ Asutava Kogo liikmile, kiä teivä tüüd tuu nimel, et Kongress sai kokko tulla’ ni olulise’ otsusõ’ vasta võtta. Kundsõni kumarus kõigilõ kiä’ kuuholõkit pei’, saadikit saadi’, esi’ tulli’, tugõsiva’, kiä olli nõun vanõmbide kogon tüüd tegemä. Aitjuma Võromaa Arenduskeskusõlõ meid tunnustamast ja kuuhtüüpartneris võtmast.

Kauksi Ülle Võrokõisi Kongressi Vanõmbide Kogo Päävanõmb

28.10.23: Mi jäämi alalõ!

Rehekuun saa müüdä puul aastakka I Võro Kongressist, miä peeti 22. mahlakuu pääväl Võro liinan. Sääl kuulutõdi võrokõsõ põlisrahvas ja võeti vasta otsussõ võrokõisi kultuuri, keele ja keskkunna hoitmisõ kottalõ. Valiti ka 11 liikmõga Vanõmbidõ Kogo, miä ütenkuun tüüle otsussidõ täüdeviimises.

Lindora laat om läbi aoluu olnu kotus, kon Vana-Võromaa inemise omma kokko tulnu arotama ummi tähtsit asjo ja uudissit. Parhilla om nõsõnu aig märgota tuud, et „Mi jäämi alalõ!“ Lindora laadu pääl om võimalus rahval kullõlda, midä Vanõmbidõ Kogo seo poolõ aastaga joosul är om tennü ja kuis tuu om lännü.

Lava pääl võtt kell 12 sõna päävanõmb Kauksi Ülle ja päält tuud saa lava kõrval telgi all kullõlda egä Vanõmbidõ Kogo liikmõ sõnna tuu kotsilõ, midä nimä uma süämeaśa iist kogon är omma tennü ja määne om olokõrd kongressi põlisrahva, luudusõ ja kultuuri ni keele otsussidõga.Kõik kullõja saava ka küsümüisi küssü ja vanõmbidõlõ ettepanekid tetä. Pakutas tsäid ni kohvi.

I VÕROKÕISI KONGRESS 22.04.2023 Võrol