PROTOKOLL  VANÕMBIDÕ KOGO  PILDIGALÕRII  MEEDIÄ  ETTEKANDÕ’  

UUDISSõ

21.04.24: I Võrokõisi Kongressi käräjä’ – võro veri ei värise

Vanõmbidõ Kogo kuts kõiki kullõma ni arotama, mis saison mi olõ aastak päält edimäst Võrokõisi Kongressi!

Kõnõlõmi, kuis om edenü kongressi otsussidõ ello viimine, määndse’ omma’ arõngu’ Nursipalu küsümüsen ja miä saa edesi võro keelest, Vana-Võromaa kultuurist, hariduselost ni miä omma’ tulitsõmba’ teemä’, miä võro verd värisema võtta’ püüdvä’. Päält ettekandit ni kõnõlustsõõri tähüstämi
kongressi aastapäivä kontsõrdiga, kon astva’ üles võro laulja’.

Umast sõnavõtusoovist anna’ teedä’ aadrõsi pääle vorokongress@gmail.com

Aoplaan

 • 11.30–12.00 Kogonõminõ, kirjäpandminõ, tervütüskohv.
 • 12.00–12.15 Alostus ja tervütüse’; ülekaehus Vanõmbidõ Kogo edimädse aastaga tüüst
 • 12.15–12.30 Kiil, haridus, meediä – Kuuba Rainer, Saarõ Hipp
 • 12.30–12.45 Põlisrahva staatus – Jüvä Sullõv
 • 12.45–13.00 Keskkund: Nursipalu arõngu’ – Niidumaa Maarika
 • 13.00–13.15 Ütidse’ tsihi’ Võromaa arõnduskeskusõga – Toodsi Tiit
 • 13.15–14.00 Sõnavõtu’ – kooni’ 5-minotilidsõs sõnavõtus piät hindä ette kirjä pandma
 • 14.00–14.20 Kohvivaih
 • 14.20–15.00 Arotusõtsõõr – vidä Raitari Inga
 • 15.00–15.05 Käräjide lõpõtus
 • 15.05–16.00 Kontsõrt: Kalkuna Mari, Rahmani Jan, Ilvese Aapo,

23.11.24: Võru Maakonna kodanikuühiskonna aasta teos 2023 tunnistõdi Võrokõisi Kongressi kokkukutsumine

23. novembril 2023 kutsõ Võromaa Arenduskeskus Obinitsa, vagivahtsõlõ Ilmaveere Keskustõ kokko ettevõtjide ja kodanikuühiskonna tegija’, et jagada tunnustusi. Edimäst kõrd oll pidolik sündmus ütine nii ettevõtjile kui kodanikuühiskonna iistvõtjile – nii saias ka umavahel inämp tutvas. Võromaa Arenduskeskusõlõ oll´ tulnu’ 76 taotlust, mille seest Võromaa Arenduskeskusõ juhatusõ liigõ Tootsi Tiit and üle tunnustuisi 13 kategoorian.

Suur oll rõõm Võro Kongressi Vanõmbide Kogol saia kutsõt tunnustussündmusõlõ. I Võrokõisi kongressi kokkukutsjid esindi’ Võro Kongressi päävanõmp Kauksi Ülle ja asõpäävanõmp Kuuba Rainer. Obinitsa aoluulidse vana kuul – kiriku vundamendile ehitivä sinnäkanti kodu rajanu Lauri Mäesepp ja Lenna Kuurma Ilmaveere keskusõ ja seo maakondlik sündmus oll edimäne sündmus vastvalminu majan.

Kokko oll kutsut hulka Võro Maakonna tuntud ja vahtsid tegijid, pakuti muudsat süüki, ilma protsendildä juukõ ja kandlõmuusikat. 5 tundi läts kaien, laureaadõlõ ja nominendele plaksutan. Õdakut juhtsõ näütlejäkoolitusõga Mäesepä Lauri. Vahepalas esitivä nä Lennaga kolm laulu ni kõnõliva Ilmaveerele jõudmisest ja maja ehitämisest – pidäsivä tollõ ettevõtmist uljas ettevõtmises, millest õnnistusi vällä uijjo.

Võrokõisi Kongressi tunnustõdi kodanikuühiskonna tegude hulgan ni anti avvunimetüs – Võro Maakonna kodanikuühiskonna aasta tego. I Võrokõisi kongressi kokkukutsmises tüüt väsümätült vähemalt 30 liikmõline Asutav Kogo uma puul aastat inne sündmusõ toimumist. Otsõmi võro kultuuri ja keele ni luudusõ saatusõ peräst süänd halutavid inemisi kõigist Vana-Võromaa kihlkundõst ja ka neid võro juuriga inemisi kiä mujjal eläse, a kodumaa iks süämen om. Valmistimi ette 3 eelnõud.

22. aprillil 2023 tull Kandlõ kultuurimsajja kokko 139 sdaadikut kiä’ esindiva’ vähemalt 2000 inemist. Võeti vasta 3 väega olulist otsust: Võrokõisi põlisrahvas kuulutamine, võro keele põlitses keeles kuulutamine ja luudusõ kuulutamine eläväs ni hoitmist vajavas kultuuri ja elu osas. Valiti 11 liikmõline Vanõmbide Kogo, miä nimet päävanõmpas Kauksi Ülle ja asõpäävanõmpas Kuuba Raineri.

Õdagu vidäjä Mäesepä Lauri and kõrras sõna ja mi sai kinnitä, et Vanõmbide Kogo tüütäs otsusside ellu viimise nimel ni tege kuuhtüüd ni kohalikõ umavalitsuisi kui riigiasutuisiga. Tegutsõmi uma kulul ja mi olõ parteideülene ühendus. Võromaa hoitmise nimel tegevä umavaihel kõik kuuhtüüd.

Aitjuma kõigilõ Asutava Kogo liikmile, kiä teivä tüüd tuu nimel, et Kongress sai kokko tulla’ ni olulise’ otsusõ’ vasta võtta. Kundsõni kumarus kõigilõ kiä’ kuuholõkit pei’, saadikit saadi’, esi’ tulli’, tugõsiva’, kiä olli nõun vanõmbide kogon tüüd tegemä. Aitjuma Võromaa Arenduskeskusõlõ meid tunnustamast ja kuuhtüüpartneris võtmast.

Kauksi Ülle
Võrokõisi Kongressi Vanõmbide Kogo Päävanõmb

28.10.23: Mi jäämi alalõ!

Rehekuun saa müüdä puul aastakka I Võro Kongressist, miä peeti 22. mahlakuu pääväl Võro liinan. Sääl kuulutõdi võrokõsõ põlisrahvas ja võeti vasta otsussõ võrokõisi kultuuri, keele ja keskkunna hoitmisõ kottalõ. Valiti ka 11 liikmõga Vanõmbidõ Kogo, miä ütenkuun tüüle otsussidõ täüdeviimises.

Lindora laat om läbi aoluu olnu kotus, kon Vana-Võromaa inemise omma kokko tulnu arotama ummi tähtsit asjo ja uudissit. Parhilla om nõsõnu aig märgota tuud, et „Mi jäämi alalõ!“ Lindora laadu pääl om võimalus rahval kullõlda, midä Vanõmbidõ Kogo seo poolõ aastaga joosul är om tennü ja kuis tuu om lännü.

Lava pääl võtt kell 12 sõna päävanõmb Kauksi Ülle ja päält tuud saa lava kõrval telgi all kullõlda egä Vanõmbidõ Kogo liikmõ sõnna tuu kotsilõ, midä nimä uma süämeaśa iist kogon är omma tennü ja määne om olokõrd kongressi põlisrahva, luudusõ ja kultuuri ni keele otsussidõga.Kõik kullõja saava ka küsümüisi küssü ja vanõmbidõlõ ettepanekid tetä. Pakutas tsäid ni kohvi.

I VÕROKÕISI KONGRESS 22.04.2023 Võrol